برنامه کلاسی پایه دوازدهم (الف) خانوم احمدی

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم
شنبه دینی عربی فارسی ریاضی ورزش قران
یک شنبه فیزیک هنر شیمی عربی فارسی علوم
دو شنبه نجربی ۲ املا انشاء شیمی ۲ زیست ورزش
سه شنبه اجتماعی تاریخ ریاضی فیزیک شیمی هنر
چهارشنبه علوم عربی زبان انگلیسی ورزش املا تاریخ

برنامه کلاسی آنلاین دروس تخصصی دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی و تجربی 

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

روز / تاریخدرس / ساعتدرس / ساعت
سه شنبه 99/05/28شیمی 11 الی 12:30حسابان 19:30 الی 21
چهارشنبه 99/05/29فیزیک 12 الی 13:30زیست 18 الی 19:30
یکشنبه 99/06/02شیمی 11 الی 12:30حسابان 19:30 الی 21
دوشنبه 99/06/03فیزیک 12 الی 13:30زیست 18 الی 19:30
سه شنبه 99/06/04شیمی 11 الی 12:30حسابان 19:30 الی 21
چهارشنبه 99/06/05فیزیک 12 الی 13:30زیست 18 الی 19:30
دوشنبه 99/06/10شیمی 11 الی 12:30***************
سه شنبه 99/06/11فیزیک 16:30 الی 18زیست 18:30 الی 20

حسابان 19:30 الی 21
چهارشنبه 99/06/12شیمی 11 الی 12:30حسابان 19:30 الی 21
پنج شنبه 99/06/13فیزیک 16:30 الی 18زیست 18:30 الی 20